ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 27-06-2565 119 ดาวน์โหลดเอกสาร