ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างที่อาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 27-06-2565 122 ดาวน์โหลดเอกสาร