ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ด้วยโปรแกรม AMOS

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 16-06-2565 60 ดาวน์โหลดเอกสาร