ประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-06-2565 43 ดาวน์โหลดเอกสาร