ประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรหลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-06-2565 35 ดาวน์โหลดเอกสาร