ประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-06-2565 30