ประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-06-2565 30 ดาวน์โหลดเอกสาร