ประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-06-2565 38 ดาวน์โหลดเอกสาร