ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-06-2565 37 ดาวน์โหลดเอกสาร