ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่1-รุ่นที่ 4

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-06-2565 39 ดาวน์โหลดเอกสาร