สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รพ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-05-2565 81

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รพ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง