สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ รพ.ศรีณรงค์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-05-2565 115

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ รพ.ศรีณรงค์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง