สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-05-2565 272

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง