ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานตึกห้องคลอด โรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 12-05-2565 155 ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานตึกห้องคลอด โรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
               ซ่อมแซมฝ้าเพดานตึกห้องคลอด โรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์วรวุธ (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง