ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ " รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 06-05-2565 54 ดาวน์โหลดเอกสาร