ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสับสนุน พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 06-05-2565 92 ดาวน์โหลดเอกสาร