ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 06-05-2565 59 ดาวน์โหลดเอกสาร