ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจาะลึกการทำสัญญาและการการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 06-05-2565 49 ดาวน์โหลดเอกสาร