สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-04-2565 118 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง