สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-04-2565 138 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง