สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-04-2565 117 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง