สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้ิอครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-04-2565 109 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้ิอครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง