สำนักงานสาธารณสุขชำนาญการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ โรงพยาบาลรัตนบุรี และโรงพยาบาลบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 31-03-2565 109

สำนักงานสาธารณสุขชำนาญการ     จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ โรงพยาบาลรัตนบุรี และโรงพยาบาลบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง