ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 25-03-2565 79 ดาวน์โหลดเอกสาร