ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง สถิติเชิงพรรณา , การใช้สถิติ t-test , การใช้สถิติ One-way ANOVA

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 25-03-2565 28 ดาวน์โหลดเอกสาร