ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานตึกห้องคลอด โรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18-03-2565 305 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานตึกห้องคลอด โรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)