สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับรพ.สต.บ้านสะโน อ.สำโรงทาบ และรพ.สต.อาโพน อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-03-2565 98

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับรพ.สต.บ้านสะโน อ.สำโรงทาบ และรพ.สต.อาโพน อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง