สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด รพ.ศรีณรงค์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-03-2565 138

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด รพ.ศรีณรงค์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง