ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 14-03-2565 86 ดาวน์โหลดเอกสาร