สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-03-2565 111

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง