สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางลอดเลือดดำชนิด 1 สาย โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-03-2565 147

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางลอดเลือดดำชนิด 1 สาย โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง