สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-03-2565 123

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง