ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบบทเรียน(e-learning)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 22-02-2565 98 ดาวน์โหลดเอกสาร