ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของราชการ รูปแบบออนไลน์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 22-02-2565 127 ดาวน์โหลดเอกสาร