ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 ให้กับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยการเอกชนอื่นๆ (ผ่านโปรแกรมZoom Meeting)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 22-02-2565 128 ดาวน์โหลดเอกสาร