ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน" ระบบออนไลน์ (Zoom)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 22-02-2565 53 ดาวน์โหลดเอกสาร