สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่างตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-02-2565 120 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสว่างตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง