ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง "Update on Well Child Care : Investment in the future" (การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-02-2565 132 ดาวน์โหลดเอกสาร