ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-02-2565 127 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)