ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโรคยุค New Normal

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 04-02-2565 104 ดาวน์โหลดเอกสาร