ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่1- รุ่นที่ 4"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 04-02-2565 245 ดาวน์โหลดเอกสาร