ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "แนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบ และศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่1- รุ่นที่ 4"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 04-02-2565 94 ดาวน์โหลดเอกสาร