ขอเขิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน "

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-02-2565 99 ดาวน์โหลดเอกสาร