ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-02-2565 137 ดาวน์โหลดเอกสาร

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://www.smnc.ac.th