ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-02-2565 221 ดาวน์โหลดเอกสาร

หากมีความประสงค์สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th