ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 - 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-01-2565 340 ดาวน์โหลดเอกสาร