ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ รุ่นที่ 1 - 6

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-01-2565 120 ดาวน์โหลดเอกสาร