ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 6

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-01-2565 30 ดาวน์โหลดเอกสาร