ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakn Instiute of Foreign Affairs Test ot English Skill (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปี 2565

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 24-01-2565 117 ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.kpi.ac.th หรือเว็บไซต์จังหวัดสุรินทร์ www.surin.go.th