วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 3 กันยายน-ตุลาคม 2564

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 07-01-2565 330 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักวิชาการสาธารณสุข กสธ. จัดทำวารสารวิชาการสาธารณสุข  ปีที่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 3 กันยายน-ตุลาคม 2564 เพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://thaidj.org/index.php/JHS